• บลจ.กรุงไทย
  • กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade (KTAG)
  • กองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade 70/30 (KTAG70/30)
  • กองทุนเปิดกรุงไทย ESG50 (KTESG50)
 • บลจ.กรุงศรี
  • กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA)
  • กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD)
 • บลจ.กสิกรไทย
  • กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน (K-TNZ-ThaiESG)
 • บลจ.เกียรตินาคินภัทร
  • กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (KKP EQ THAI ESG)
  • กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน (KKP GB THAI ESG)
 • บลจ.เคดับบลิวไอ
  • กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน (KWI ThaiESG)
 • บลจ.ทาลิส
  • กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน (MEGA20THAIESG)
 • บลจ.ทิสโก้
 • บลจ.ไทยพาณิชย์
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) (SCBTA(ThaiESGA))
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) (SCBTA(ThaiESG))
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) (SCBTP(ThaiESGA))
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) (SCBTP(ThaiESG))
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) (SCBTM(ThaiESGA))
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) (SCBTM(ThaiESG))
 • บลจ.บัวหลวง
  • กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน (B-TOP-THAIESG)
 • บลจ.พรินซิเพิล
  • กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ESG (PRINCIPAL EQESG-ThaiESG)
 • บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)
  • กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซัสเทนเนเบิล หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนที่ได้ร้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล (UTSEQ-THAIESG)
 • บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
  • กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (LHTHAIESG)
 • บลจ.วรรณ
  • กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (ONE-THAIESG)
 • บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)
  • กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (ES-SETESG-ThaiESG-A)
  • กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล (ES-SETESG-ThaiESG-D)
 • บลจ.เอ็มเอฟซี
  • กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีท็อป 25 หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (MT25-ThaiESG)
  • กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลไทยเพื่อความยั่งยืน (MFLEX-ThaiESG)
 • บลจ.แอสเซท พลัส