1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
 5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
 6. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
 7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
 8. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด
 11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
 14. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 15. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
 16. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด